หน้าแรก  |   กฏหมายและคู่มือ   |   ขั้นตอนขอรับการประเมินโครงการวิจัย   |   ขั้นตอนการจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์    |   แบบฟอร์ม   |   ฐานข้อมูล  |   คณะกรรมการ   |   ติดต่อเรา


Biological Safety Level2 (BSL-2) Inspection Checklist


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรสาหรับวิทยากร”
 โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กำหนดการและใบสมัคร PDF

 เงื่อนไข:
 1. ผ่านการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรเร่งรัด” แล้ว
 2. เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือ Biosafety officer
 (รับสมัครจำนวนจำกัด)
โครงการประจำปี 2560
โครงการการอบรมและกำหนดการ ประจำปี 2560
แผนที่ห้องประชุมสารนิเทศ

 เอกสารประกอบการอบรม

1. กฎระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ PDF
2. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ PDF
3. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านจุลินทรีย์ PDF
4. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง PDF
5. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านพืช PDF

 ภาพประกอบงานอบรม


  

  

  


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
                 

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University : CU-IBC