หน้าแรก  |   กฏหมายและคู่มือ   |   ขั้นตอนขอรับการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย   |   ขั้นตอนการแจ้งและขออนุญาตการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์    |   แบบฟอร์ม   |   ฐานข้อมูล  |   คณะกรรมการ   |   ติดต่อเรา

คำแนะนำการเรียนบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อ Guidelines for Biosafety in Teaching Laboratories


E-learning แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

Biological Safety Level2 (BSL-2) Inspection Checklist

แนวปฏิบัติการอบรมของผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ

แนวปฏิบัติการขอยกเว้นการประเมินและการขอรับการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

* โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”

โครงการอบรม
กำหนดการอบรม
แผนที่จัดอบรม
ลงทะเบียน


* รายวิชาชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ

ประมวลรายวิชาชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ
โปรดอ่านคำชี้แจ้งก่อนขอแสดงความจำนงที่ QR code
โครงการอบรมเชิงบรรยายเรื่อง“การบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 กับสถาบันการศึกษา”
โครงการและกำหนดการอบรม
แผนที่จัดอบรม


 ประมวลภาพกิจกรรม


  

  

  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561”


 ประมวลภาพกิจกรรม


  

  

  โครงการประจำปี 2560
โครงการและกำหนดการอบรม ประจำปี 2560
แผนที่ห้องประชุมสารนิเทศ

 เอกสารประกอบการอบรม
1. กฎระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ PDF
2. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ PDF
3. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านจุลินทรีย์ PDF
4. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง PDF
5. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านพืช PDF

 ประมวลภาพกิจกรรม


  

  

  


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
                 

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University : CU-IBC