หน้าแรก  |   กฏหมายและคู่มือ   |   ขั้นตอนขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย   |   ขั้นตอนการแจ้งและขออนุญาตการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์    |   BSL checklist  |   แบบฟอร์ม   |     |   คณะกรรมการ   |   อบรม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   ติดต่อเรา

คำแนะนำการเรียนบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อGuidelines for Biosafety in Teaching Laboratories

Blackboard Student Guide for “Guidelines for Biosafety in Teaching Laboratories”

E-learning แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

แนวปฏิบัติการอบรมของผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ

แนวปฏิบัติการขอยกเว้นการประเมินและการขอรับการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพข่าวประชาสัมพันธ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
                 

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University : CU-IBC