หน้าแรก  |   กฏหมายและคู่มือ   |   ขั้นตอนขอรับการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย   |   ขั้นตอนการแจ้งและขออนุญาตการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์    |   แบบฟอร์ม   |   ฐานข้อมูล  |   คณะกรรมการ   |   ติดต่อเรา

E-learning แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

Biological Safety Level2 (BSL-2) Inspection Checklist


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงบรรยายเรื่อง “การบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 กับสถาบันการศึกษา”
***ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561***
ลงทะเบียนอบรม
โครงการและกำหนดการอบรม
แผนที่จัดอบรมโครงการประจำปี 2560
โครงการและกำหนดการอบรม ประจำปี 2560
แผนที่ห้องประชุมสารนิเทศ

 เอกสารประกอบการอบรม
1. กฎระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ PDF
2. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ PDF
3. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านจุลินทรีย์ PDF
4. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง PDF
5. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level): งานวิจัยด้านพืช PDF

 ภาพประกอบงานอบรม


  

  

  


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
                 

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University : CU-IBC